Protocollen
vastgestelde protocollen
Op Liereland hebben wij afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. Deze zijn, i.o.m. het team en de Medezeggenschapsraad vastgelegd in een protocol of in richtlijnen.
Over de volgende onderwerpen hebben wij op school een protocol ter inzage:

Protocollen / Richtlijnen

Lijst met protocollen, voor protocollen zie map SP/directiekamer. (12-12-2013)
Naam Aangepast Akkoord MR
1.Beleidsplan informatie verstrekking aan derden x x
2. Beleidsplan beginnende geletterdheid en Dyslexie x  
3. Aanwezigheid ouders protocol X x
4. Ongewenst gedrag ouder protocol X x
5. Kleding protocol X x
6. Ongeoorloofd verzuim protocol X  
7. Mobiel gebruik protocol X x
8. Internet protocol X  
9. Diefstal protocol X x
10. Zeer ongewenst gedrag leerlingen protocol X  
11. Informatie vertrekking aan derden protocol X  
12. Verzuim protocol X  
13. Pestprotocol;     
14. Overlijden protocol x x
15. Medicijnprotocol x x
16. Melding van kindermishandeling en huiselijk geweld