Protocollen
vastgestelde protocollen
Op Liereland hebben wij afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen. Deze zijn, i.o.m. het team en de Medezeggenschapsraad vastgelegd in een protocol of in richtlijnen.
Over de volgende onderwerpen hebben wij op school een protocol ter inzage:


Lijst met protocollen, voor protocollen zie map SP/directiekamer. 
 
1.Beleidsplan informatie verstrekking aan derden
2. Beleidsplan beginnende geletterdheid en Dyslexie
3. Aanwezigheid ouders protocol
4. Ongewenst gedrag ouder protocol
5. Kleding protocol
6. Ongeoorloofd verzuim protocol
7. Mobiel gebruik protocol
8. Internet protocol
9. Diefstal protocol
10. Zeer ongewenst gedrag leerlingen protocol
11. Informatie vertrekking aan derden protocol
12. Verzuim protocol
13. Pestprotocol; 
14. Overlijden protocol
15. Medicijnprotocol
16. Melding van kindermishandeling en huiselijk geweld