Overblijven
Overblijfteam
 

 
Het team van Overblijf Liereland bestaat uit: Aicha, Monique, Anita (coördinator), Karin, Khadija, Leontine en Kimberley.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag verzorgen zij het overblijven. (Tussen Schoolse Opvang).
Alle medewerkers van het team zijn in bezit van een verklaring omtrent gedrag.
Ook zijn er cursussen gevolgd om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het overblijven.
Voorbeelden hiervan zijn: Medewerker tussen schoolse opvang; Coördinatorencursus tussen schoolse opvang; vreedzame school; EHBO, reanimatie en AED.
 
Tussenschoolse opvang (TSO): Bij ons op school werken wij met een overblijfregeling. De kinderen blijven over in het BSO-lokaal(OB) en in de aula (BB) van de school. Voor schooltijd kunnen de kinderen zich in de aula bij een van de coördinatoren opgeven en meteen betalen. De kosten die zijn verbonden aan het overblijven bedragen op dit moment € 2,20 per keer. Een strippenkaart (11 keer) kost € 22,=. Verdere informatie kunt u krijgen bij de coördinator Anita Zwanenburg. Sinds het schooljaar 2007 – 2008 wordt de voorschoolse opvang van 7.30 uur tot 8.45 uur en een naschoolse van 15.30 uur tot 18.30 uur geregeld door Kits Oonlie. Informatie over Kits Oonlie en hun activiteiten vindt u op www. kits-oonlie.nl. Folders liggen op de informatietafel in de aula van Liereland.


Voor meer informatie over de overblijf kunt u terecht bij de coördinator Anita 072-5621672

regels overblijf
Regels en afspraken TSO obs Liereland voor Daltononderwijs september 2016

Toscanestraat 4, 1827 DM Alkmaar, Telefoon: 072-5621672, KvKnr.: 37084857
Overblijforganisatie en afspraken obs Liereland voor Daltononderwijs
M.b.t. de plaats:
ï‚· Het overblijven vindt in principe plaats in een TSO (tussenschoolse opvang/ overblijven) lokaal van 12.15 uur tot 13.20 uur. Het speelplein, het computerlokaal, de gymzaal en de kleutergymzaal (speelzaal) en de aula kunnen tijdens het overblijven afhankelijk van de beschikbaarheid gebruikt worden.
M.b.t. de tijd en dagen:
ï‚· 12.15 uur tot 13.20 uur
ï‚· Maandag t/m vrijdag met uitzondering van de woensdag en de dagen dat de school gesloten is i.v.m. vakanties en studiedagen.
ï‚· Extra opvang kan geregeld worden zie onder bij “opvang tijdens studiedagen” en “voor en naschoolse opvang”.
M.b.t. het opgeven en betalen:
ï‚· De kinderen kunnen tussen 8.30 uur en 8.45 uur in de aula bij de overblijf coördinator worden opgegeven.
ï‚· Op woensdag is er geen inschrijving voor de overblijf.
ï‚· Ook op studiemiddagen voor de groepen 1 t/m 8 is er geen inschrijving voor de overblijf. Als er ’s middags wel groepen les krijgen, is er wel inschrijving. Alle kinderen kunnen dan tot 13.30 uur gebruik maken van de overblijf.
ï‚· De vaste overblijfdagen (structureel) moeten direct worden doorgegeven; ook kunnen er vaste dagen in de agenda gezet worden (incidenteel, maar van te voren al bekend). Zo kunnen wij rekening houden met vaste dagen bij de planning.
ï‚· Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met overblijfkaarten.
ï‚· De overblijfkaart garandeert een overblijfplek.
ï‚· Leerlingen die niet aangemeld worden en toch komen overblijven, dienen er rekening mee te houden dat er extra kosten berekend worden. Op een gele kaart staat de reden van de extra-kostenberekening aangegeven.
ï‚· Overblijfplaatsen met overblijfkaarten worden met gepast geld, cash afgerekend.
ï‚· De kosten van het overblijven zijn € 2,20 per keer of € 22,00 voor een kaart voor 11 keer overblijven.
ï‚· De overblijfkaarten blijven op school. Wanneer er nog 1 keer ‘overblijven’ op de kaart staat wordt daar via het kind melding van gemaakt d.m.v. een in de broodtrommel mee gegeven kaartje. Volle overblijfkaarten worden ook via het kind geretourneerd in de broodtrommel.
ï‚· Betaling door bijvoorbeeld de kinderopvang met gepast geld in een enveloppe met de naam van het kind, de klas en de vaste dagen erop.
Regels en afspraken TSO obs Liereland voor Daltononderwijs september 2012
2
M.b.t. de organisatie:
ï‚· De leiding van het overblijven berust bij de overblijf coördinator.
ï‚· De overblijf coördinator, coördineert en stuurt de overblijfouders aan.
(voor verdere toelichting zie taakomschrijving overblijf coördinator).
ï‚· De overblijfcoördinator is, tijdens de overblijf, altijd aanwezig.
ï‚· Per 8 leerlingen is er 1 overblijfouder aanwezig.
ï‚· Voor het aannemen van overblijfouders is een protocol.
ï‚· Alle medewerkers van de TSO hebben een VOG (verklaring omtrent het gedrag).
ï‚· Alle medewerkers hebben een cursus “overblijven” gevolgd.
ï‚· De directie van de school, stichting BSA en de overblijf coördinator hebben een gestructureerd overleg.
ï‚· Voor klachten en complimenten kunt u terecht bij de overblijf coördinator.
M.b.t. eten en drinken:
ï‚· De kinderen nemen zelf hun brood mee. Broodtrommels e.d. zijn voorzien van de naam. Voor het drinken wordt gezorgd, er is keuze uit: melk, thee en water.
ï‚· Snoep of chips zijn niet toegestaan. Fruit, rozijntjes, ontbijtkoek e.d. wel. Voor de kinderen van de onderbouw (groepen 1, 2 en 3) het fruit schoongemaakt in stukjes meegeven.
ï‚· Elk kind moet minimaal 1 boterham eten (als de kinderen geen korsten hoeven te eten, dan moet de korst er thuis al afgehaald zijn).
M.b.t. contacten TSO ouders/ verzorgers:
ï‚· Voor alle kinderen die overblijven moet een contactadres op school aanwezig zijn.
ï‚· Indien kinderen medicijnen tijdens het overblijven gebruiken, dient dat te worden doorgegeven bij de inschrijving. De eindverantwoording voor het medicijngebruik blijft bij de ouders van de leerling.
ï‚· Mocht het kind, nadat het is opgegeven toch niet overblijven, dan moet dit tijdig, vóór 08.45 uur die ochtend aan de overblijfcoördinator worden doorgegeven, anders worden de kosten van het overblijven in rekening gebracht.
M.b.t. overige punten:
ï‚· De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden om 12.15 uur door een overblijfouder uit de klas gehaald.
ï‚· Er wordt gegeten in het overblijflokaal met de leerlingen, ook wordt de aula gebruikt.
ï‚· Na het eten mogen de kinderen zowel binnen als buiten spelen, dit wordt bepaald door de overblijfouders. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Ook tijdens het overblijven gelden de schoolregels, dat betekent o.a. op het plein blijven.
ï‚· De overblijfouders/ coördinator of stagiaire(s) zijn niet verantwoordelijk voor schade, diefstal, verlies van door de leerlingen meegenomen materialen.
ï‚· Bij problemen krijgen de leerlingen 3 X een waarschuwing waarna er een officiële overblijfwaarschuwing volgt. De ouders en directie worden dan ingelicht. Het kan dan voorkomen dat een leerling tijdelijk niet terecht kan bij het overblijven.
ï‚· Voor kinderen van de overblijfouders is het overblijven gratis.
ï‚· De opbrengsten van het overblijven minus de vergoeding worden besteed aan materiaal, speelgoed en drinken etc. Stichting BSA De Tierelier beheert de gelden.
ï‚· Het overblijven wordt zoveel mogelijk gedaan met de eigen materialen.
ï‚· De ruimte waar wordt overgebleven wordt netjes achtergelaten, evenals de gebruikte toiletten.
ï‚· De leerkrachten nemen om 13.25 uur de leiding weer over. De kinderen van de groepen 1 en 2 worden naar hun lokaal gebracht.
Regels en afspraken TSO obs Liereland voor Daltononderwijs september 2012
3
ï‚· Een kind dat moet overblijven, mag niet bij een vriendje of vriendinnetje eten, tenzij er een briefje van ouders/ verzorgers aan de coördinator/ overblijfouder wordt gegeven, waarop staat dat de ouders/ verzorgers ermee akkoord gaan dat hun kind bij iemand anders mag eten. Dit dient vòòr 08.45 uur doorgegeven te worden aan de overblijfcoördinator.
M.b.t. het beleid voor het voorkomen van hoofdluizen:
ï‚· Ouders kunnen een extra tas aan hun kind meegeven om zo verspreiding van hoofdluizen te voorkomen. De luizentassen van school blijven bij de klas.
ï‚· De TSO sluit verder aan op het schoolbeleid dat gericht is op de preventie en bestrijding van hoofdluizen (zie schoolgids Liereland).
M.b.t. aanname personeel TSO
De werving van het personeel voor onze tussenschoolse opvang (overblijf) wordt gedaan onder supervisie van de Stichting BSA.
Al het personeel moet een VOG (verklaring omtrent het gedrag) hebben. De kosten voor de aanvraag van een VOG worden door de stichting vergoed.
Voor de werving van personeel volgen wij het volgende stappenplan:
1. De coördinator geeft aan bij de directie tevens lid van de stichting, dat er personeel nodig is voor de t.s.o.
2. In eerste instantie wordt er dan geworven onder ouders en oud-ouders van de leerlingen van Liereland.
3. In tweede instantie wordt er geworven bij buitenstaanders die voorgedragen kunnen worden door bestaande overblijfouders.
4. Er volgt altijd een gesprek met de kandida(a)t(en) waarin de voorwaarden worden aangegeven voor de “functie” van overblijfouder.
5. Er wordt een taakomschrijving/ profielschets gegeven en de regels omtrent de VOG worden uitgelegd.
6. Er wordt bij aanname een “contract” ondertekend.
Regels en afspraken TSO obs Liereland voor Daltononderwijs september 2012
4
Opvang tijdens studiedagen:
Tijdens studiedagen kunt u uw kind opgeven voor opvang op school.
De kosten zijn 15 euro per kind per dag voor de opvang van 8.45 tot 15.30 en voor de bovenbouwleerlingen 7,50 euro per middag van 12.15 tot 15.30.
De overblijfouders nemen deze taak op zich
Bij minimale deelname van 6 kinderen gaat het door.
U kunt uw kind opgeven tot uiterlijk 1 week voor de studiedag.
Deze opvang kan ook door de kinderen van De Cilinder gebruikt worden.
Voor- en naschoolse opvang:
Doordat Kits Oonlie BV de voor- en naschoolse regelt is er het hele jaar door
opvang mogelijk ook in de schoolvakanties. De administratie van Kits Oonlie is te bereiken onder nummer 072-5323578
Regels en afspraken TSO obs Liereland voor Daltononderwijs september 2012
5
Akkoordverklaring ouder/ verzorger t.b.v. de TSO
ï‚· Wij willen u vragen één exemplaar van deze akkoordverklaring z.s.m. te retourneren.
Het andere exemplaar kunt u zelf houden voor uw eigen administratie.
Ik geef aan kennis te hebben genomen van de afspraken en regels voor het overblijven op Liereland en verklaar daarmee akkoord te gaan;
Naam (ouder/ verzorger) :…………………………………………………………………………………………
Naam kind :…………………………………………………………………………………………
De groep van het kind :…………………………………………………………………………………………
Datum :…………………………………………………………………………………………
Plaats : Alkmaar
Handtekening :
N.B. Alleen deze laatste bladzij ondertekend bij de overblijf coördinator inleveren
Overblijfteam