Visie

De missie/visie van onze school

Onze school heeft bij de oprichting bewust gekozen voor het Daltononderwijs.

 

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

 

Dit geldt voor kinderen en personeel en hopelijk ook voor de ouders/ verzorgers. Deze missie/visie is de leidraad voor ons onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en relationeel beleid. Ook bij het vormgeven van ons financieel en materieel beleid en de kwaliteitszorg speelt onze missie een rol.

 

Wij zijn een onderdeel van Stichting Ronduit. De stichting heeft voor alle stichtingsscholen een visie/missie opgesteld. Deze onderschrijven wij. De missie en visie van Ronduit is te vinden op de website van het bestuur.

 

Visie op ontwikkeling en leren

Wij richten ons op de ontwikkeling van het kind in de breedste zin van het woord, waarbij wij rekening houden met de individuele mogelijkheden. Daarbij is niet alleen het onderwijsinhoudelijke van belang, maar ook de sociaal-maatschappelijke aspecten.

 

Visie op onderwijs

Wij hebben met het team en alle geledingen van Liereland, visies geformuleerd op mens, kind, samenleving/ maatschappij, opvoeding en onderwijs en daaruit consequenties getrokken. Op gezette tijden zijn/worden deze visies geëvalueerd en aangepast.
Wat wij willen:

 • De doelen van het basisonderwijs realiseren inclusief de daaraan gekoppelde opbrengsten.
 • Wij willen dat een ieder op Liereland zich wel bevindt, daarvoor maken wij ook gebruik van het "programma" van De Vreedzame School om het als zeer positief ervaren schoolklimaat (zie Verslag Daltonvisitatiecommissie) te borgen.
 • Wij willen dat een ieder op Liereland het begrip zelfstandigheid onderschrijft en daar ook zo veel mogelijk gestalte aan geeft (Daltonprincipe).
 • Wij willen dat een ieder op Liereland het begrip samenwerking en coöperatief leren onderschrijft en daar ook zo veel mogelijk gestalte aan geeft (Daltonprincipe).
 • Wij willen dat een ieder op Liereland het begrip vrijheid- keuzevrijheid /verantwoordelijkheid en zelfverantwoordelijkheid onderschrijft en daar ook zo veel mogelijk gestalte aan geeft (Daltonprincipe).
 • Wij willen dat een ieder op Liereland een positief kritische houding onderschrijft ten behoeve van het schoolklimaat.

   

   

   

   

   

  Visie op opbrengsten van het onderwijs

  De school voldoet aan de bij de wet en door de inspectie en het bestuur gecontroleerde en gestelde voorwaarden voor de opbrengsten behorend bij ons cohort van scholen. Daltononderwijs en goed onderwijs naar de richtlijnen van de Inspectie – liggen in elkaars verlengde.

   

  Visie op schoolklimaat

  Het schoolklimaat is er een van openheid en toegankelijkheid. Dat geldt voor alle geledingen waarmee wij te maken hebben.

  Dit schoolklimaat wordt actief geborgd door het Vreedzame School idee.

  De Vreedzame School wil kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Kinderen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daar een bijdrage aan te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken.

  Een concreet werkend voorbeeld is onze leerlingenraad.

   

  Ons pedagogische schoolklimaat is gebaseerd op de Daltonuitgangspunten: zelfstandigheid, samenwerking en medeverantwoordelijkheid.

   

  Visie op maatschappelijke positionering

  In onze maatschappelijke positionering speelt de brede school en de vreedzame school een belangrijke rol. Zo geven wij ook werkelijk gestalte aan het begrip actief burgerschap.

  De school hoort het spilpunt in de wijk te zijn, dat betekent dat er meer dan alleen schoolse activiteiten worden ontwikkeld. Wij participeren daartoe in allerlei wijkgerichte samenwerkingsverbanden en zijn daar ook facilitair in.

  Samenwerking en betrokkenheid bij sportieve en culturele activiteiten spelen daarbij ook een rol.

  In de buitenschoolse activiteiten zijn er contacten met sportclubs en verstrekkers en of verzorgers van culturele activiteiten.